Σύντομο ιστορικό
Το δικηγορικό γραφείο «Π. Λ. Μαντζουράνης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1978 από τον Παναγιώτη Μαντζουράνη. Παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε εταιρικές και εμπορικές συναλλαγές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, με έμφαση στο εταιρικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, διοικητικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο.


Η αποστολή μας
Στόχος του δικηγορικού γραφείου «Π. Λ. Μαντζουράνης & Συνεργάτες» είναι η ταχεία και υψηλής ποιότητας παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του.


Ανθρώπινο δυναμικό & τεχνογνωσία
Τα κριτήρια επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού του δικηγορικού γραφείου εστιάζονται στην εμπειρία, αφοσίωση, δημιουργικότητα, δυνατότητα παροχής ταχέων και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, προσαρμοστικότητα σε συνθήκες πίεσης.


Πελατολόγιο
Το πελατολόγιο του δικηγορικού γραφείου «Π. Λ. Μαντζουράνης & Συνεργάτες»  περιλαμβάνει μεγάλες και μεσαίου μεγέθους δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες (επιλεγμένες υποθέσεις).