Χαντζάρα Λ. Θεοδώρα, δικηγόρος

Η Θεοδώρα Χαντζάρα του Λεωνίδα γεννήθηκε στην Άρτα στις 3 Ιανουαρίου 1963. Είναι έγγαμη. Το 1988 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Συνεργάζεται στο δικηγορικό γραφείο «Π. Λ. Μαντζουράνης & Συνεργάτες» από το 1988

Τομείς εξειδίκευσης

  • Φορολογικό δίκαιο: (παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα φορολογικού δικαίου, υποστήριξη των φορολογικών υποθέσεων εταιριών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και νομικές συμβουλές για κάθε είδους φορολογικά ζητήματα (φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών) σε φυσικά πρόσωπα).
  • Εταιρικό δίκαιο: (σύσταση εταιριών, προετοιμασία Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων, αυξήσεις κεφαλαίων με μετρητά ή με εισφορά σε είδος κλπ).
  • Ακίνητα: (έλεγχος τίτλων ακινήτων, τόσο στα πλαίσια νομικού ελέγχου (due diligence) όσο και στα πλαίσια αγοραπωλησιών/ μισθώσεων ακινήτων, αγοραπωλησίες ακινήτων, αστικές και επαγγελματικές
  • Αστικό δίκαιο: (μισθώσεις, εμπράγματο δίκαιο, Κτηματολόγιο, οικογενειακό δίκαιο, αυτοκίνητα κλπ)

Ξένες γλώσσες

  • Αγγλικά