Τομείς Εξειδίκευσης
line

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Το δικηγορικό γραφείο παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ζητήματα φορολογικού δικαίου, που ιδίως αφορούν σε διαδικασίες μετασχηματισμών επιχειρήσεων (φορολογικά κίνητρα), tax planning, υποστήριξη των φορολογικών υποθέσεων εταιριών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και νομικές συμβουλές για κάθε είδους φορολογικά ζητήματα (φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών) σε φυσικά πρόσωπα.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το δικηγορικό γραφείο διαθέτει εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις κλάδων). Η εμπειρία αυτή εκτείνεται και σε μετασχηματισμούς εταιριών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στις περιπτώσεις μετασχηματισμών, που λαμβάνουν χώρα σε πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το δικηγορικό γραφείο διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό συμφωνιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τόσο ως προς το διαγωνισμικό στάδιο όσο και στο σχεδιασμό του συμβατικού πλαισίου της συμφωνίας (Ιδιωτικοποίηση Καζίνο Πάρνηθας και Ιδιωτικοποίηση Καζίνο Κέρκυρας).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Το δικηγορικό γραφείο διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε διαχείριση εταιρικών θεμάτων όλων των εταιρικών τύπων (σύσταση εταιριών, προετοιμασία Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων, αυξήσεις κεφαλαίων με μετρητά ή με εισφορά σε είδος κλπ.).

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Το δικηγορικό γραφείο παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Εργατικού Δικαίου, ιδίως σε ζητήματα Συλλογικών Εργατικών Θεμάτων (συλλογικές διαφορές, ζητήματα διαδοχής εργοδότη, ομαδικές απολύσεις κλπ.)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Το δικηγορικό γραφείο διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επίλυση δικαστικών και διαιτητικών διαφορών. Η εμπειρία καλύπτει όλα τα στάδια των αστικών, εργατικών και διοικητικών ελληνικών δικαστηρίων.